Rust- & Verzorgingstehuis

Verder kijken dan dementie, zorgen voor een echte thuis

Huis Vesale wil mensen met dementie of een aanverwante aandoening opvangen en hen in de eerste plaats beschouwen als bewoners wiens mening telt.

Wie zijn wij?


Het Huis Vesale is geen afgesloten gemeenschap maar een afspiegeling van onze maatschappij met al haar socio-culturele aspecten.

Het Huis Vesale bestaat uit 6 leefeenheden van 20 bewoners en een wellnessruimte / cafetaria op de 7de verdieping met een kine-/sportzaal, kapsalon, relaxatieruimte, stadstuin, kinderhoek en een groen terras met een schitterend zicht op Brussel.

Het Huis Vesale wil een woonplaats zijn die zoveel mogelijk aanvoelt als een echte « thuis », zowel door zijn architectuur als door de professionele aanpak. Wij willen een rust- en verzorgingstehuis zijn dat zo weinig mogelijk lijkt op een verpleeginstelling, maar waar dementerenden wel op een deskundige manier begeleid worden.

Wij willen elke inwoner individueel opvangen en begeleiden op basis van zijn eigen levensverhaal met verleden, heden en toekomst. Het gezamenlijk leefproject voor Huis Vesale wil, in de mate van het mogelijke, nauw aansluiten bij dit individuele levensproject van elke bewoner om hem zo een respectvolle plek in de instelling te verzekeren.

Onze professionele dynamiek en onze zorgzame aanpak zijn gebaseerd op talrijke basiswaarden zoals: respect, welzijn, waardigheid, diversiteit, vrijheid, enz. Deze waarden maken ook deel uit van de intentieverklaring van het OCMW van Brussel betreffende dementie. Elk personeelslid engageert zich om deze waarden in de praktijk te brengen, met de hulp van de bewoners en hun naasten.

Het leefproject van Huis Vesale stemt ook overeen met het beleidsplan van het OCMW van Brussel voor rust- en verzorgingstehuizen, dat wij u altijd kunnen verstrekken.

BUITENGEWONE LEEFOMGEVING

Eén- en tweepersoonskamers - Privé-badkamer met wc, douche en wastafel - Gemeubelde kamers - Koelkast - Tv - Internet-aansluiting.
Gezellig salon - Bibliotheek eetruimte - Open keuken - Wintertuin.
Gastenkamer - Receptiezaal voor privéfeesten - 24 uur op 24 bezoek mogelijk.
Fietsparking - Parking voor personen met beperkte mobiliteit - Dakterras - Speelruimte voor kinderen - WIFI stadstuin - Fitnessruimte - Rookruimte - Kapsalon ontspanningsruimte - Thalasso ruimte.

Ons leefproject

Huis Vesale is de levensruimte van de bewoners. Het wil een open ruimte zijn waar iedere bewoner zich goed en veilig kan voelen.

Elk van de 6 leefeenheden is opgebouwd rond verschillende ruimten die dag en nacht vrij toegankelijk zijn (keuken, salon, living, wintertuin, rustruimte). Weinig deuren zijn gesloten.

Bij de inrichting en het kleurgebruik hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk de klassieke herkenningspunten van een traditionele woning te benaderen. Er werd ook speciale aandacht besteed aan subtiele bakens om de bewoners een zeker en veilig gevoel te geven (verlichting, type vloerbedekking, geuren, …).

Elke kamer beschikt over al het nodige comfort. Het is zelfs mogelijk om, in bepaalde mate, aanpassingen te doen om de ruimte zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de gewoonten van de bewoner.

Om de familiaire aanpak te bevorderen, is het personeel van Huis Vesale polyvalent, ongeacht de functie. Zo kan een verpleger bijvoorbeeld een maaltijd bereiden of kan een schoonmaker deelnemen aan een ontspanningsactiviteit.

Elk personeelslid heeft zijn/haar professionele vaardigheden, maar de aandacht voor menselijke relaties en de solidariteit staan centraal bij het voltallige personeelsteam. Vanuit een multidisciplinaire benadering draagt elke medewerker bij tot het welzijn van de bewoners.
Huis Vesale is bezorgd om de fysieke noden en het welzijn van zijn bewoners. De sociale contacten zijn onmisbaar om een aangename leefomgeving te scheppen voor iedereen.

We willen het levensverhaal van elke bewoner kennen en weten wat hem uniek maakt, om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan zijn noden en wensen voor heden en toekomst.

De familie, de naasten en de huisdokter worden zoveel mogelijk betrokken. Zij zijn belangrijke partners bij de opname van de bewoner en tijdens zijn hele verblijf.

Om deze betrokkenheid te vergemakkelijken, is Huis Vesale 24 uur op 24 geopend voor bezoekers. Deze mogelijkheid tot permanent bezoek moet respectvol verlopen om op een fijne manier te blijven samenleven.

Bijkomende diensten staan ter beschikking van de bewoner en zijn entourage:
  • We beschikken over een gastenkamer om een naaste te ontvangen op bijzondere momenten in het leven van een bewoner.
  • Iedereen is welkom voor een maaltijd of een ander gezellig moment.
  • Men kan de receptiezaal met kitchenette reserveren voor familie- of andere feesten.
Elke bewoner heeft zijn unieke persoonlijkheid die zich niet beperkt tot zijn dementie. Zoals elk ander individu kunnen de bewoners vrij hun mening uiten en wordt er rekening mee gehouden.

De bewoners van Huis Vesale hebben, net zoals andere burgers, rechten en plichten. In een klimaat van wederzijds respect kunnen ze vrij hun mening uitdrukken en wordt met hun standpunt rekening gehouden.

In dat opzicht verbinden we ons ertoe om bewoners in de U-vorm aan te spreken tot zij zelf aangeven dat we ze losser kunnen benaderen. We eerbiedigen de kamers als hun woonplaats : we gaan niet naar binnen zonder uitnodiging, zonder geklopt te hebben of zonder onszelf voor te stellen.

Indien mogelijk en in samenspraak met het team, kan de bewoner of een familielid eventueel beschikken over de sleutel van de kamer en de kasten.

Onze inzet voor het privéleven vertaalt zich ook in de bekommernis voor het respect van het affectieve en seksuele leven van elke bewoner.

Wij engageren ons om op een eerbiedwaardige manier de wens tot levensbeëindiging van de bewoners te respecteren of erop in te spelen via de bestaande wettelijke regelingen.
Elke bewoner wordt in de eerste plaats beschouwd als een persoon en niet als een zieke. Huis Vesale categoriseert zijn bewoners niet in leefgroepen op basis van de evolutie van hun aandoening.

Huis Vesale begeleidt bewoners met alle soorten dementie en aanverwante aandoeningen, en waakt over een goede mix in elke leefgroep. We maakten de doordachte en gezamenlijke keuze om de bewoners niet in leefgroepen in te delen volgens hun pathologie.

We willen elke bewoner zo goed mogelijk begeleiden, ongeacht zijn dementie of het stadium van zijn ziekte. De bewoner verblijft in zijn kamer, zijn woonplaats, tot het eind van zijn leven. Alleen bij uitzondering wordt er verhuisd.
Huis Vesale wil de bewegingsvrijheid van zijn bewoners vrijwaren: ze kunnen zich vrij in het hele huis begeven. Hiervoor werd speciale aandacht besteed aan de veiligheid binnen de leefomgeving.

We zetten ons in opdat de bewoners in het hele huis kunnen rondwandelen en op de plek kunnen blijven waar ze zich het best voelen, voor zover dit hun veiligheid niet in gevaar brengt.

Er is ook in het bijzonder nagedacht over het nachtleven van sommige bewoners.

Fysieke, chemische of geografische immobilisatie is een uitzonderingsmaatregel die kadert in een wetgeving die wij voor iedereen ter inzage ter beschikking hebben.

Immobilisatie kan enkel in uiterste nood met de toestemming van de bewoner zolang die in staat is zijn mening uit te drukken. Samen met u zoeken we graag naar het beste alternatief voor immobilisatie. Bij ons zal u bijvoorbeeld geen tralies aan de bedden zien.
Huis Vesale houdt zoveel mogelijk rekening met de leefgewoonten van elke bewoner en past zijn organisatie in die zin aan.

We willen een levenskader scheppen met zo weinig mogelijk verplichtingen voor de bewoner. Sereniteit creëren om zo de menselijke verhoudingen en de begeleiding van de opgevangen persoon te vergemakkelijken.

Wij zetten ons in om de leefgewoonten van elke inwoner te respecteren: het uur waarop hij opstaat, gaat slapen, zich wast, eet, ... door onze organisatie zoveel mogelijk op deze gewoonten of wensen van het moment af te stemmen. Wij aanvaarden dat een inwoner weigert deel te nemen aan een activiteit of een verzorging.

Tijdens de voorbereiding voor een opname in Huis Vesale, is het dan ook van essentieel belang dat u ons inlicht over de leefgewoonten van de toekomstige bewoner.
De maaltijd is een gezellig moment bij uitstek. Elke eenheid beschikt over haar eigen keuken. Wij doen er dus alles aan om, in de mate van het mogelijke, te beantwoorden aan de wensen van de bewoners.

Eten moet plezierig blijven. Om zich zo goed mogelijk te voelen, heeft de inwoner de vrijheid om te eten waar en wanneer hij wil, ook buiten zijn leefeenheid.

Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de « Finger food », dat de mogelijkheid biedt om aangepaste hoeveelheden te eten door de vingers te gebruiken.

De keuken van elke leefeenheid is een open ruimte. Alle personeelsleden zullen er regelmatig in gezelschap van de bewoners eten.

De maaltijden zijn ook belangrijk in het kader van onze verklaring wat betreft voeding en hydratatie. Onze diëtiste geeft u overigens graag meer achtergrondinformatie over onze aanpak en bestudeert graag uw verzoeken.
Om dichter bij de bewoners te staan en de conventionele omgangsvormen te benadrukken, geven we de voorkeur aan werkkledij die zoveel mogelijk lijkt op burgerkleding.

De kleding van het personeel beantwoordt aan de hygiënevoorschriften uit de beleidslijn van Huis Vesale.

Een continu, gespecialiseerd opleidingsproces op maat werd uitgewerkt voor het voltallige personeel om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de verwachtingen en behoeften van de inwoners.

Activiteiten


Deze activiteit wordt in de leefeenheden georganiseerd.

De bewoners worden begeleid in het bereiden van gerechten, desserten, … die ze vroeger zelf bereidden.

Er wordt speciale aandacht besteed aan de verschillende texturen van de bereide gerechten, zodat elk van onze inwoners ervan kan genieten.


In deze workshop kunnen onze bewoners hun vrijetijdsactiviteiten die ze vroeger uitoefenden verderzetten.

Het gaat bijvoorbeeld om tekenen, schilderen, knutselen, kaarten, strijken, koken, lezen enzovoort.

Alle activiteiten die zinvol zijn voor onze bewoners kunnen georganiseerd worden in deze workshop.


Deze wekelijkse workshop, die verzorgd wordt door een ergotherapeut of logopedist, stimuleert de overgebleven cognitieve vaardigheden van de bewoners in de vorm van semigestructureerde gesprekken.

Er wordt actieve deelname gevraagd aan alle bewoners gevraagd via verschillende media maar dit is niet verplicht.

De herinneringen, maar ook taal, aandacht en zintuigen worden gewekt door de begeleiders.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het belangrijk is het brein op elke leeftijd te stimuleren. Het wijst eveneens uit dat het aanspreken van de overgebleven cognitieve capaciteiten bij mensen met de ziekte van Alzheimer of aanverwante ziektes (Mama) de neuronale netwerken die niet of weinig aangetast zijn door den ziekte zou versterken en de aftakeling van de getroffen gebieden zou vertragen. Er zijn echter belangrijke elementen die men moet respecteren om de mogelijke effecten te optimaliseren, zoals bijvoorbeeld de zin en motivatie van de bewoner om deel te nemen.


Elke donderdagnamiddag brengt de multidisciplinaire ploeg de bewoners die het wensen samen in de cafetaria om een seizoensgebonden drankje of snack te nuttigen.

Er wordt speciale aandacht besteed aan de bewoners die in de loop van het jaar niet kunnen meedoen aan de activiteiten buitenshuis.


Deze workshop brengt elke week dezelfde inwoners samen die zich uitdrukken door middel van tekenen, schilderen, knutselen, rond een gemeenschappelijk thema.

Alle creaties worden bewaard en kunnen in de kijker worden gezet tijdens een of ander evenement in het Huis.

Deskundigen uit het werkveld zijn het eens over het effect en de relevantie van deze ervaringen in beeldende therapie. Ze helpen om een identiteit te behouden die wordt geschaad door de ziekte. Kunst bemiddelt de relatie tot de ander, begrenst een gemeenschappelijke ruimte van delen en begrip en kan een plaats van vrije expressie bieden.


De praatworkshop is een bevoorrechte ontmoetingsplaats waar onze bewoners elkaar kunnen ontmoeten om thema's te bespreken die ze zelf kiezen. (scouting, Brusselse architectuur, vakantie aan de Noordzee, wijn, ...)

Door herinneringen te stimuleren en ze via multi sensorische media in verband te brengen met thema's uit het verleden, versterken en waarderen we hun identiteit. Men kan opmerkten dat er een betere samenhang van de woorden en gesprekken met hun naasten relaties en mede-inwoners is. Met de workshop overwinnen mantelzorgers hun gevoelens van hulpeloosheid, communicatie met hun geliefde is eenvoudiger.


Deze dierentherapie, uitgevoerd door Carpe Canem, vindt 3x/week plaats, in groep of individueel gedurende één uur.

De twee werknemers volgen als op, variëren en stemmen alles af op bewoners die deelnemen. Dit werk rond een gemeenschappelijke motivatie en de hond, leidt vaak tot het ontstaan tot nieuwe vriendschappen en maakt het mogelijk mensen te integreren in een stimulerende en interactieve activiteit. Deelnemers moedigen elkaar aan, geven elkaar raad en helpen elkaar.

Hoewel deze therapie niet universeel wordt geaccepteerd omdat het moeilijk is om het effect ervan wetenschappelijk te bewijzen, zijn we overtuigd van het op de inwoners die de therapie volgen. De spontaniteit en oprechtheid van de hond helpt de bewoner gerust te stellen en de communicatie te stimuleren. Er worden bijvoorbeeld fysiologische effecten aangetoond zoals het verlagen van de bloeddruk bij het aaien van het dier.

Huis Vesale heeft ook als doel om in 2019 een hond binnen te halen en een aantal van zijn medewerkers te trainen in dierentherapie.


Dankzij het sociale programma van de Munt wordt het project "een brug tussen twee werelden" in Huis Vesale elke week vertaald met de activiteit "zangkoor". De animator begeleidt de inwoners die het wensen, om de liedjes van weleer opnieuw te zingen.

Onderzoekers hebben bewezen dat wanneer een individu zingt in een koor, zijn hele brein actief is. Door het vrijmaken van neurotransmitters zoals dopamine, zou zingen een goed middel kunnen zijn om stoom af te laten en het humeur te regelen. Deze workshop kan ook zorgen voor nieuwe vriendschappen en welzijn.


De wekelijkse filmactiviteit verzorgd door de opvoeder biedt een verscheidenheid aan films, die geprojecteerd worden op groot scherm en deze worden gekozen door onze bewoners.


Lichte gymnastiek
De lichte gymnastiek werd gecreëerd voor onze bewoners die moeilijkheden hebben om rechtopstaand oefeningen uit te voeren.

Deze activiteit is specifiek ontworpen om de resterende motorische vaardigheden van de deelnemende bewoners zachtjes te stimuleren.

Sportieve gymnastiek
Deze workshop, wekelijks geleid door een kinesitherapeut, brengt onze bewoners samen die willen deelnemen aan een activiteit waarmee ze hun motorische vaardigheden intensiever aanspreken.

Een keer per week organiseert een muziektherapeute een workshop muziektherapie in ons Huis. Dit is vooral geschikt voor onze inwoners die weinig of geen toegang hebben tot taal Muziektherapie wordt zowel in groep als individueel beoefend. Deze activiteit maakt het mogelijk om rekening te houden met de expressiecapaciteiten en het begripsvermogen van onze bewoners.

Het effect dat muziektherapie op een persoon kan hebben, verschilt van persoon tot persoon. Dit zijn de voordelen die op korte termijn (na één sessie) en/of langere termijn kunnen worden verwacht: verbetering van de gemoedstoestand, vermindering van angstgevoelens, bijdragen pijnverlichting, verminderen van bepaalde symptomen die gelikt zijn aan dementie.


. . . en in het weekend?

De leden van het paramedisch team komen elk weekend om beurt en organiseren vooral op zondag een activiteit voor te stellen die dienen als referentiepunt omdat deze in verband staan met de seizoenen en feestelijkheden van het moment. Over het algemeen proberen we hiermee zoveel mogelijk bewoners te bereiken en vindt dit plaats in heel Huis Vesale. Het stelt ons ook in staat om families te betrekken bij dit bevoorrechte moment.


Foto’s

Buitenterras

Buitenterras

Buitenterras

Buitenterras

Cafetaria

Cafetaria

Cafetaria

Cafetaria

De plaats MIVB

De keuken

Les petits salons

Kleine salons

De restaurants

De wintertuin

Gevoelige muren

Gevoelige muren

De kamers

De kamers

De kamers

De kamers

De badkamers

De badkamers

De thalaso-badkamer

De thalaso-badkamer

De kapsalon

>

De kapsalon

De kapsalon

De kapsalon

Kinesitherapie

Kinesitherapie

Kinesitherapie

Kinesitherapie

Carpe canem

Carpe canem

Carpe canem

Carpe canem

Carpe canem

Carpe canem

Carpe canem

Carpe canem

Carpe canem

Carpe canem

Carpe canem

Carpe canem

Aanpassing van inzendingen

Welkoms lounge

De plantmuur

De ontvangstruimte

Teams

Ons personeel wordt professioneel opgeleid en opgevolgd om de bewoners zo goed mogelijk te omkaderen.
Om dichter bij de bewoners te staan en om de huiselijkheid en de conventionele
omgangsvormen te benadrukken, geven we de voorkeur aan burgerkleding.

Het Directiecomité

Michael ARTISIEN

Directeur


Jean-Claude Deplechin

Adjunct-directeur

Martine FORY

Directrice nursing

Florence FLAMME

Referendaris dementie

Nathalie LONYS

Verantwoordelijke paramedisch team

Juliette THELEN

Logistiek verantwoordelijke

Dr Patricia KIRKOVE

Dokter Coördinatrice Adviseuse

Opleiding

Bijscholing van het personeel is een fundamenteel element in het HRM-beleid van het OCMW van de Stad Brussel en is onderverdeeld in verschillende thema’s (voeding, palliatieve zorgen, welzijn, …)

Het leefproject van Huis Vesale is een innovatief project en verschilt daarom aanzienlijk van de conventionele zorg. Dit type begeleiding is al via verschillende initiatieven aanwezig in Huis Vesale sinds de opening in maart 2017.
Om deze dynamiek te versterken/ontwikkelen, werd er een bevoorrechte samenwerking opgezet met de vzw “Senior Montessori” :
www.senior-Montessori.org

Een vorming van 40 uur werd in september 2018 begonnen en zal eindigen in 2021. Deze dynamiek zal ook gepaard gaan met een meer diepgaande vorming van “referenten” om het proces te bestendigen. Afgezien van het feit dat deze specifieke benadering vele waarden deelt met ons leefproject, zal het ons ook in staat stellen nieuwe instrumenten te gebruiken in onze activiteiten. Hier zullen de bewoners de eindbegunstigden van zijn.

De leidraad van de Montessori-aanpak voor mensen met Alzheimer en aanverwante ziekten is dat ze de controle over hun leven kunnen behouden en de overgebleven vaardigheden kunnen blijven gebruiken in een omgeving op maat. Respect voor de keuze van de persoon, vooral bij zinvolle activiteiten, zal de persoon in staat stellen weer een sociale rol aan te nemen en zal ook het zelfvertrouwen versterken.

Uit de pers


Huis Vesale is een project van het OCMW van de Stad Brussel.
Met steun van de GGC en Leefmilieu Brussel.
Contact

Cellebroersstraat 45
1000 Brussel

Tel : 02 / 431 86 00

Ons contactformulier
Cel intakes


Florence
FLAMME
Verantwoordelijk
voor de
psychosociale dienst
Referendaris dementie

02 / 431 85 98

Oummia
ARBAOUI
Maatschappelijk assistente

02 / 431 85 93

Katia
UNGER
Psychologe


02 / 431 85 98

Asmae
EL MARINI
Maatschappelijk assistente

02 / 431 85 94